OUDERPANEL
 
Kwaliteit van het onderwijs
Om de kwaliteit van ons onderwijs in kaart te brengen, gebruiken we het instrument:
 “Werken met kwaliteitskaarten”. Dit instrument bestaat uit een aantal quick scans, vragenlijsten en diagnoses om verschillende beleidsterreinen in kaart te brengen. Het werken met kwaliteitskaarten is een cyclisch proces van 4 jaar. Jaarlijks worden door het team een aantal quick-scans ingevuld.
Meer informatie hierover kunt u lezen onder het kopje “ons onderwijs – WMK” op de website.
 
Contacten met ouders
Afgelopen schooljaar is door het team de quick-scan: “Contacten met ouders “ingevuld.
Daar kwamen de volgende verbeterpunten uit:
  • De school stelt zich op de hoogte van de opvattingen en de verwachtingen van ouders over het onderwijs en houdt daar rekening mee
  • De school informeert ouders regelmatig over de actuele gang van zaken op school
  • De leraren stimuleren onderwijsondersteunend gedrag van ouders in de thuissituatie
  • Ouders zijn serieuze gesprekspartners en worden actief betrokken bij kwaliteitsverbetering.
 
Om bovenstaande punten te verbeteren, willen we als school een OUDERPANEL organiseren.
Het ouderpanel is een kwaliteitsinstrument waarbij de mening van ouders wordt gevraagd. De ouders kunnen als luisterend oor, denktank en klankbord dienen. In het ouderpanel vindt uitwisseling van informatie plaats tussen school en ouders en ouders onderling, waarmee je een zo divers mogelijke afspiegeling krijgt van wat er leeft in en om de school. Met als uiteindelijk doel het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en de omgang met de leerlingen.
Ook de MR is betrokken bij het organiseren van het ouderpanel. Zij is natuurlijk ook geïnteresseerd in de mening en ideeën van ouders. 
 
Werkwijze ouderpanel
Het plan is om elk jaar minimaal twee ouderpanels te organiseren, met verschillende onderwerpen.
We willen graag alle ouders betrekken bij dit ouderpanel. Maar uiteraard niet allemaal tegelijk. Voor elk panel nodigen we per keer twee ouders per leergang uit (dus 18 ouders per keer). Bij het volgende ouderpanel worden dan weer andere ouders uitgenodigd. Het selecteren van de ouders zal op een a-selectieve manier gebeuren, waarbij we als school er wel voor zorgen dat we niet steeds dezelfde ouders uitnodigen.
 
Ouderpanel niet vrijblijvend
De uitnodiging voor het ouderpanel zal per brief aan de geselecteerde ouders worden verzonden. In de brief staan het onderwerp, de stellingen en/of vragen vermeld. Mocht je als ouders een uitnodiging ontvangen en je kunt niet, dan is het de bedoeling dat je zelf voor vervanging zorgt!
 
Voor dit schooljaar staan er twee ouderpanels gepland: 22 september en 9 maart. Het eerste ouderpanel van 22 september zal gaan over Communicatie. Het tweede ouderpanel zal gaan over de rapporten en alles wat daarmee te maken heeft.

Verslag ouderpanel 1 ( 22 september 2014)
Verslag ouderpanel 2 (april 2015)