MR wat doen wij?

 
Elke school is wettelijk verplicht om een Medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De MR is het vertegenwoordigende orgaan met wettelijke bevoegdheden en bestaat uit twee geledingen, namelijk een ouder- en een personeelsdeel. Op basisschool Het Telraam zijn er van iedere geleding drie afgevaardigden.

De oudergeleding wordt gekozen door de ouders van Het Telraam. Het heeft de voorkeur dat een ouderlid minimaal 3 jaar zitting heeft in de MR. Daarna kan hij/zij er voor kiezen om zichzelf herkiesbaar te stellen.

Zodra een ouderlid (na 3 jaar) besluit te stoppen dan komt er een vacature. Ieder ouder kan zich als kandidaat aanmelden en bij meerdere kandidaten komt er een verkiezing. De ouders zijn dan in de gelegenheid om een geschikte vertegenwoordiger te kiezen.

De MR vergadert 6x per jaar, deze data (o.v.b.) worden in het begin van elk schooljaar gepland en op de website - in de schoolkalender - gezet. In het weekoverzicht, wat wekelijks ook op de website wordt geplaatst, wordt hier ook melding van gemaakt.
De vergaderingen hebben een openbaar karakter. Dit houdt in dat u, als ouder, een vergadering kunt bijwonen als toehoorder.

Voor vragen en/of suggesties kunt u contact opnemen via het volgende e-mailadres: mr.hettelrraam@optimusonderwijs.nl