OR wat doen wij? 

Welkom op de pagina van de Ouderraad van Het Telraam.
 
 
 
Welkom op de pagina van de Ouderraad van Het Telraam.
Wij hopen u op deze pagina’s, alle duidelijkheid te geven over de ouderraad. Mocht u toch nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan zien wij graag uw reactie tegemoet. Dit kan persoonlijk bij één van onze leden maar, u kunt uw reactie ook digitaal melden middels het tabblad: “contact”,  of door ons rechtstreeks te mailen via: or.hettelraam@optimusonderwijs.nl
Samenstelling.
Omdat onze ouderraad een officiële stichting is, maken wij gebruik van een taakverdeling binnen onze leden. Wij hebben namelijk een voorzitter, penningmeester en secretaris. Momenteel bestaat onze ouderraad uit een 14-tal leden.
Onder het tabblad: “ouders/ OR wie zijn wij”, stellen wij ons in het kort aan u voor.
Voorzitter:                  Femke Boon
Penningmeester:        Isabel van den Boom
Secretaris:                  Marjon Gooren
 
Overige leden:            Lieke Miggiels                  Janneke Reijs
                                   Nicole Baudoin                Ilse Michiels
                                   Christianne Nillezen        Chantal Artz
                                   Lisette Jilissen                  Henny van Dijk 
                                   Heidi Bussers                   José Hofmans
                                   Jonique Graat                 
                                      
Doelstelling.
Alle ouders willen graag dat hun kinderen met plezier naar school gaan. Samen met het schoolteam  probeert de ouderraad de activiteiten op school extra leuk en sfeervol te maken. De ouderraad is op allerlei gebieden actief. De kinderen beschouwen veelal de activiteiten als hoogtepunten van het schooljaar. Daarom werkt de ouderraad aan deze activiteiten mee, hetzij financieel dan wel organisatorisch.
Ook in dit schooljaar willen wij de vrijwillige hulp op school weer gaan opstarten. We hopen weer veel mensen enthousiast te krijgen om te komen helpen op de school van uw kind(eren).
Natuurlijk weten wij dat we in een drukke tijd leven, waarbij iedereen naast zijn/ haar werk of thuis allerlei verplichtingen kent.
Het zou jammer zijn voor uw kind wanneer bepaalde activiteiten geen doorgang kunnen vinden, vanwege het ontbreken van de noodzakelijke steun en inzet van ouders, opa`s, oma`s en andere hulp. In de meeste gevallen gaat het slechts om een paar uurtjes van uw tijd per schooljaar.
Middelen.
 
Niet alle schoolactiviteiten worden vergoed door het Ministerie van Onderwijs zoals kerst, carnaval, Kinderboekenweek, Sinterklaas, schoolfeest, sportdag, schoolreis en alle andere (culturele) activiteiten die zich verder voordoen in een schooljaar.
De ouderraad vraagt daarom een bijdrage aan het begin van het schooljaar, om deze activiteiten te kunnen organiseren en te bekostigen.
De informatie m.b.t. de vrijwillige bijdrage ontvangt u bij aanvang van het nieuwe schooljaar middels een brief. Wegens privacy-redenen verschijnt deze brief niet digitaal, maar krijgt het oudste schoolgaande kind, deze brief mee.
Ouders van kinderen die tijdens een schooljaar instromen, worden ook middels deze brief op de hoogte gebracht.
 
 
Werkzaamheden van de ouderraad.
 
 • Organiseren van een zestal vergaderingen in het lopende schooljaar.
 • Organiseren van activiteiten, samen met de teamleden.
 • In samenspraak met de leerkrachten een activiteitenlijst samenstellen.
 • Het innen en beheren van de ouderbijdrage en het bekostigen van zaken waarvoor de
ouderbijdragen bedoeld zijn.
 • Aan het einde van het schooljaar de balans opmaken en de begroting bespreken.
 • Ook is er elk schooljaar ter afsluiting van het schooljaar een algemene jaarafsluiting. Verdere informatie hierover zal te zijner tijd volgen.
 
 
Vergaderingen.
De data van de vergaderingen zijn ook te vinden op onze site en in de schoolkalender. Deze vergaderingen zijn openbaar en mogen altijd bijgewoond worden. Wanneer u besluit om een vergadering bij te wonen willen we u er wel attent op maken dat u slechts toehoorder bent. Daarnaast zijn de notulen van de vergaderingen altijd terug te vinden zodra deze zijn goedgekeurd, onder het tabblad: “ouders/ OR notulen”.
Vergaderingen vinden plaats in de koffiekamer van basisschool Het Telraam en beginnen om 20:15 uur. Voor het schooljaar 2018-2019 staan de volgende data genoteerd:
 • Woensdag 29 augustus 2018
 • Woensdag 7 november 2018
 • Woensdag 30 januari 2019
 • Woensdag 20 maart 2019
 • Woensdag 15 mei 2019
 • Woensdag 19 juni 2019
 
 
Activiteiten.
 
Hieronder vindt u een schema met daarin de activiteiten, die door de OR mede georganiseerd en mede bekostigd worden.
Hierbij zijn alle data en activiteiten weergegeven, zodat u vooraf op de hoogte bent van wat u allemaal kunt verwachten in dit schooljaar.
Wij willen u wel vragen om deze data alvast te noteren in uw agenda.
 
Indien nodig zult u per activiteit op de hoogte gebracht gaan worden van alle informatie en de nodige hulp, via de site van Het Telraam of via de mail.
 
 • Kinderboekenweek                        12 oktober 2018; afsluiting in overleg.
 • Sinterklaasviering                            5 december 2018
 • Kerstviering                                   20 en 21 december 2018; afsluiting in overleg.
 • Carnaval                                            1 maart 2019
 • Koningsspelen/ Telraam dag       19 april 2019
 • Schoolfotograaf                            7 mei 2019
 • Schoolfeest (groep 1-2)                  12 juni 2019
 • Schoolreis (groep 3 t/m 8)             12 juni 2019
 • Jaarafsluiting                                    28 juni 2019
 
Een uitgebreidere uitleg over deze activiteiten kunt u vinden onder het kopje;
Ouders, OR formulieren.
 
Activiteiten commissies.
De werkgroep van een activiteit bestaat uit één of twee leerkrachten, één of meerdere ouderraadsleden en de hulpouders, opa`s, oma`s en andere hulp die zich voor de desbetreffende activiteit hebben opgegeven.
Hoe werkt het?
In een werkgroep zitten teamleden en ouders. De coördinator van de werkgroep (een teamlid) neemt contact op met het aangewezen OR-lid en houdt het overzicht, en is tevens het aanspreekpunt voor het team en de helpende ouders. Via de site van Het Telraam of via de mail, zal de benodigde hulp gevraagd worden. Eén van de ouderraadleden van de werkgroep is verantwoordelijk voor het financiële gedeelte, en informeert bij de penningmeester naar het budget. De coördinator prikt in overleg met het OR-lid en overige helpers een datum voor de eerste bijeenkomst van de werkgroep.
Gezamenlijk wordt in de werkgroep een centraal idee uitgekozen. Van veel activiteiten zijn draaiboeken op school aanwezig. De werkgroep maakt een plan, bespreekt dit met het team en de werkzaamheden worden verdeeld. Eventueel bij een tekort aan ondersteuning, wordt er toch nog meer hulp gezocht. De begroting wordt ingediend bij de ouderraad aan de penningmeester.
Boodschappen worden verzorgd door de OR-leden. Als de activiteit afgerond is, volgt een evaluatiegesprek.