Werken met kwaliteitskaarten


Op deze pagina willen wij u op de hoogte houden van ons kwaliteitsbeleid. Kwaliteit heeft voortdurend onze aandacht. Doen we de goede dingen en doen we die goede dingen goed?
Om onze kwaliteit in beeld te brengen maken we gebruik van het instrument "Werken Met Kwaliteitskaarten" (WMK) van Cees Bos. De uitkomsten van de kwaliteitskaarten en vragenlijsten die voor u als ouder of als belangstellende interessant zijn, zullen we hier publiceren. Ook de acties zullen op deze pagina gepubliceerd worden
.
 

SCHOOLJAAR 2014-2015

 
Pedagogisch handelen
In de maand oktober heeft het team de Quickscan Pedagogisch handelen gescoord. Op dit beleidsterrein scoren we een Goed.
Als sterke punten kwamen naar voren: Schoolleiding
In de maand oktober hebben we ook Quickscan Schoolleiding gescoord.
Op dit beleidsterrein scoren we een Uitstekend!
Een aantal sterke punten kwamen naar voren:
Opbrengsten
Dit schooljaar is ook de Quickscan Opbrengsten ingevuld.
De Quickscan is gescoord door alle leerkrachten. Uit de scan is gebleken dat wij ruim voldoende scoren op dit beleidsterrein.
 
De belangrijkste verbeterpunten zijn dat de resultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschoolperiode tenminste op het niveau liggen dat op grond van de kenmerken van de leerling populatie verwacht mag worden en dat de resultaten van de leerlingen voor taal en rekenen/wiskunde op tussenmomenten tenminste op het niveau liggen dat op grond van de kenmerken van de leerling populatie verwacht mag worden.
 
Er zijn dit schooljaar stappen ondernomen die hieraan bij kunnen dragen:
   
 
Taal- leesonderwijs
In maart hebben we gesproken over ons taal en leesonderwijs met als doel te komen tot indicatoren voor de kwaliteitskaart Taal- en leesonderwijs.
De Quickscan is gescoord door alle leerkrachten. Uit de scan is gebleken dat wij ruim voldoende scoren op dit beleidsterrein.
 
Er zijn een aantal verbeterpunten naar voren gekomen en daar zijn we aan de slag gegaan nl. de aanschaf van een  nieuwe methode voor taal en spelling voor groep 4 T/m 8.  Er is een werkgroep taal geformeerd (3 leerkrachten) die samen met Onderwijs Maak Je Samen te komen tot een goede keuze van een nieuwe taal- spellings methode.
 
Voor groep 3 wordt de nieuwe taal - leesmethode Veilig Leren Lezen aangeschaft waar we ook in het nieuwe schooljaar mee gaan starten.

 
Vragenlijsten
Om een compleet beeld te krijgen van de kwaliteit van de school is in februari/maart gevraagd of leerkrachten, leerlingen en ouders een vragenlijst in zouden willen vullen.
Het respons was van de leerkrachten (86 %), leerlingen (88%) en ouders (42%)
 
Hieronder leest u welke beleidsterreinen aan bod zijn geweest en wat de beoordelingen waren.
 
 Beleidsterrein                               Leerlingen               Leerkrachten             Ouders
 1. Kwaliteitszorg                           voldoende                goed                            zwak
 2. Aanbod                                    voldoende                 voldoende                   voldoende
 3. Tijd                                          voldoende                 ruim voldoende           voldoende
 4. Pedagogisch handelen                ruim voldoende         ruim voldoende           ruim vold.
 5. Didactisch handelen                   ruim voldoende         voldoende                   goed
 6. Afstemming                              zwak                        voldoende                   goed
 7. Zelfstandige en actieve                                                                                                                       Rol leerlingen.                          voldoende                  ruim voldoende          ruim vold.
 8. Schoolklimaat                           ruim voldoende         ruim voldoende           ruim vold.
 9. Zorg en begeleiding                  ruim voldoende          ruim voldoende           voldoende
 10. Opbrengsten                                   -                        ruim voldoende           ruim vold.
 11. Integraal
       Personeelsbeleid                              -                        Goed                          ruim vold.
 1. Algemeen                                                                                                  voldoende
 


 

SCHOOLJAAR 2013-2014


Schoolklimaat
In oktober hebben we via de Quick-scan Schoolklimaat in kaart gebracht hoe de betrokkenheid en het gevoel van veiligheid is onder leerlingen, ouders en het personeel. Verder is er gekeken of de school voldoende op de hoogte is van de veiligheidsbeleving van leerlingen en personeel en of de school een veiligheidsbeleid heeft. Ook is de rol van de schoolleiding hierin meegenomen.
Uit de uitslag van de Quick scan is gebleken dat we op alle punten positief scoren.
Sterke punten die naar voren kwamen waren:
* Het personeel voelt zich betrokken bij de school
* De leerlingen en het personeel voelen zich aantoonbaar veilig op school
* De leerlingen, het personeel en de ouders/verzorgers ervaren dat de schoolleiding positief bijdraagt aan het schoolklimaat. 
 
 
Kwaliteitszorg
In oktober heeft het MT de schooldiagnose Kwaliteitszorg gescoord. Bij deze diagnose wordt er gekeken naar verschillende beleidsterreinen. We scoren voldoende op dit onderdeel. Voor het beleidsterrein: De school evalueert jaarlijks systematisch de kwaliteit van haar opbrengsten zijn twee verbeterpunten gekozen voor aankomend schooljaar:  
Actie
Ieder schooljaar worden er analyses gemaakt van de Midden en Eindtoetsen, de Entreetoets en de Centrale Eindtoets. De leraren maken de analyses van hun eigen groep. De IB-er maakt de diepte analyses op schoolniveau.
Per groep worden er voor de Midden en de Eindtoetsen doelen in vaardigheidsgroei vastgesteld en deze worden opgenomen in de groepsplannen.
 
 
Rekenen en Wiskunde
In oktober hebben we deze Quickscan met het team gescoord. De ontwikkelpunten die uit deze scan naar voren kwamen hebben we meegenomen bij het maken van de keuze voor onze nieuwe rekenmethode. We komen op een voldoende score uit. Er zijn twee punten die we onvoldoende scoren en die als ontwikkelpunten genoteerd staan:
1. De school heeft voldoende tijd gereserveerd voor het automatiseren van de basiskennis rekenen en wiskunde
2. De rekenlessen worden gegeven volgens de 6 fasen van het instructiemodel
3. De leraren stemmen af op verschillen.

 
 
Opbrengsten
In juni heeft het MT de schooldiagnose Opbrengsten gescoord. Bij deze diagnose wordt er gekeken naar verschillende beleidsterreinen. We scoren ruim voldoende op dit onderdeel. Voor de beleidsterreinen:
1) Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden
2) leerlingen functioneren naar verwachting in het vervolgonderwijs
Hiervoor zijn twee verbeterpunten gekozen waar aankomend schooljaar aan gewerkt gaat worden:
1. De leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften wordt passend onderwijs geboden
2. De school analyseert regelmatig de plaatsing van de leerlingen i.r.t. de verwachtingen en de resultaten
 
Actie
* Voor de leerlingen met een Ontwikkelingsperspectief worden behalve het uitstroomniveau in DLE's en vaardigheidsscores ook de leerstofinhouden omschreven die zij moeten beheersen als zij uitstromen. Hiervoor worden de passende perspectieven en profielschetsen gebruikt van het SLO.
* In het opbrengstenkatern van WMK worden de gegevens van de uitgestroomde leerlingen vastgelegd: verwachting, testuitslag, advies en de uitstroom. Na een periode van 3 jaar worden deze gegevens bekeken en kunnen er conclusies worden getrokken over de gegeven adviezen
* Vaststellen van het beleidsplan hoogebegaafdheid en het vastleggen van schoolafspraken.


 
Burgerschap
Bij deze Quickscan wordt o.a. in kaart gebracht of de school een aanbod heeft gericht op de bevordering van burgerschap en integratie, of de school aandacht besteed aan de bevordering van sociale competenties, of de school structureel aandacht besteedt aan de aan burgerschap en integratie gerelateerde kerndoelen en dergelijke.
Wij scoren voldoende op deze Quickscan en hebben voor aankomend schooljaar één verbeterpunt eruit gepakt: Het schrijven van een beleidsplan voor burgerschap en integratie, waarin de visie van school, (kern)doelen en de activiteiten beschreven staan.
 
Didactisch handelen
In april is de Quickscan Didactisch handelen  gescoord door het team. We scoren voldoende .  Het werken volgens de zes fasen van het directe instructiemodel blijft een aandachtspunt. Ook aankomend schooljaar zal dit onderdeel uitmaken van het jaarplan.


Beroepshouding
Ook is in de maand mei de Quickscan Beroepshouding gescoord door het team. D.m.v. deze scan is o.a. in kaart gebracht of de leraren zich collegiaal opstellen, zij in staat zijn om te reflecteren, zij bereid zijn om zich te ontwikkelen, zij zich (mede)verantwoordelijk voelen voor de school als geheel e.d.
Uit de uitslag van deze scan is gebleken dat wij op dit beleidsterrein een ruim voldoende scoren.
Als sterke punten kwamen naar voren:  
 
 
Interne communicatie
In maart is de Quickscan Interne Communicatie  gescoord door het team.
We scoren een ruim voldoende op deze Quickscan.

 

Schooljaar 2012-2013

 

Didactisch handelen

In januari 2012 hebben we tijdens een studiemiddag ons didactisch handelen in kaart gebracht. De uitkomst van deze middag was dat wij de kwaliteit van onze instructies moeten verbeteren.

Actie:
We zijn dit schooljaar verder gegaan met de instructie van het 6 fasen van het instructiemodel.
De 6 fasen bevatten de volgende stappen;
1. Ophalen van de voorkennis
2. Doelen en opbrengsten van de les formuleren
3. Instructie van de les
4. Moment van beschouwing
5. Verwerking
6. Afronding

 

Contacten met ouders

In de periode november-december 2012 hebben we in het team gesproken over onze omgang met ouders. Hoe organiseren we onze contactmomenten en zijn we tevreden over de opzet en inhoud van die contacten. Naar aanleiding van deze gesprekken is de kwaliteitskaart samengesteld en gescoord.
De verbeterpunten die uit deze kwaliteitskaart kwamen zijn de volgende:  

Actie:
We willen uitstralen dat ouders, kind en leerkracht elkaar nodig hebben voor een goede sfeer en kwaliteit op het Telraam. Wij willen de gelegenheid creëren om met ouders in gesprek te gaan over wat er op school speelt en wat er leeft bij de ouders. We willen ouders actief betrekken bij de kwaliteitsverbetering van onze school en hen serieus nemen als gesprekspartner. In het schooljaar 2013-2014 starten we met een ouderpanel om bovenstaande te realiseren.

 

Leertijd

In de periode februari-maart 2013 hebben wij het spel Leertijd gespeeld. Uit de spel kwamen een aantal indicatoren. Deze zijn verwerkt een kwaliteitskaart. De kaart is door het team gescoord. Als verbeterpunten zijn uit deze kaart naar voren gekomen:
Aktie:
Voor het schooljaar 2013-2014 hebben we de volgende acties opgenomen:
* Het in kaart brengen van "storing en ruis"
* Investeren  in eigen verantwoordelijkheid van het kind (Critical Skills)
* Realiseren van een "nieuwe" bibliotheek buiten schooltijd
 

Opbrengsten

Het MT, IB-er en de directeur hebben in februari de schooldiagnose opbrengsten gescoord.
Na de analyse van de scores hebben we een aantal verbeterpunten geformuleerd. Een aantal punten hebben we meegenomen in het jaarplan voor aankomend schooljaar.

De punten die we meenemen:
1. De school heeft zicht op de kenmerken van de leerlingpopulatie
2. De school beschikt over beleid voor de overgang van leerjaar1 naar leerjaar 2 en van leerjaar 2 naar leerjaar 3.
3. De school beschikt over een landelijk genormeerd instrument om de resultaten m.b.t. de sociale vaardigheden te meten. (Kiezen van een nieuwe methode)
 

Vragenlijst sociale veiligheid

In maart 2013 hebben we de kinderen van (groep 5 t/m 8) , de leerkrachten en de ouders gevraagd om deze vragenlijst in te vullen. De scores zijn van belang voor onze kwaliteitszorg. Hieronder staan de sterke punten en de verbeterpunten beschreven.

Leerlingen
Sterke punten:

- Ik voel me veilig op school
- We maken samen met d eleerkracht de klassenregels
- Ik ga zonder angst naar school, ik ben voor niets en niemand bang
- Op school wordt ervoor gezorgd, dat ik niet gepest wordt met mijn geloof.

Mogelijke verbeterpunten:

- We leren dingen over mensen uit andere culturen
- We oefenen in de klas hoe je met elkaar omgaat
- Op school wordt ervoor gezorgd dat ik niet wordt gepest via sms, msn, e-mail en/of internet.

Ouders
Sterke punten:

- Mijn kind voelt zich veilig in het schoolgebouw
- Mijn kind voelt zich veilig op weg van huis naar school
- Mijn kind voelt zich veilig op weg van school naar huis
- De leraar is toegankelijk als ik problemen wil bespreken

Mogelijke verbeterpunten:

- De school zorgt ervoor dat mijn kind geen last heeft van pesten via msn, sms, e-mail of internet
- De school helpt kinderen die gepest worden
- Ik kan invloed uitoefenen op het beleid van de school
- De school neemt contact op als mijn kind een probleem heeft

Team
Sterke punten:
- De directie steunt personeelsleden die optreden tegen ouders die zich misdragen
- Ik voel me veilig op het schoolplein
- Ik voel me veilig in relatie tot de omgang met leerlingen
- Op school wordt ervoor gezorgd dat ik geen last heb van intimidatie/bedreiging met fysiek geweld
- Op school wordt ervoor gezorgd dat ik geen last heb fysiek geweld
- Op school wordt ervoor gezorgd dat ik geen last heb van discriminatie en/of racisme

Mogelijke verbeterpunten:

- De school heeft duidelijke afspraken over omgangsvormen (gedragscode, pestprotocol)