Werkconcept Critical Skills (WCS) 


 

                                                                                           

Het dynamische Werkconcept Critical Skills                           

Het Werkconcept Critical Skills is geen vaststaand script maar een dynamisch werkconcept dat gaat over leren. Over persoonlijk leren, ontwikkelen en over onderwijs. Over het unieke van het individu en de verbondenheid met de ander en de samenleving. Het Werkconcept Critical Skills combineert noodzakelijke vaardigheden, eigenschappen en attituden op basis van fundamentele waarden alswel kennis die er in de 21e eeuw toe doet, met de daarbij passende, hedendaagse tools en werkprocedures.


 

Over het "waarom" van het Werkconcept Critical Skills

Het Werkconcept Critical Skills gaat voor een ontwikkelingsgericht mensbeeld waarin het unieke van het individu en de verbondenheid met de ander − de samenleving − tot uitdrukking komt.

De maatschappij van nu vraagt van mensen zelfbewustzijn, onderscheidingsvermogen, zelfstandigheid, flexibiliteit, creativiteit, verantwoordelijkheid en vooral het vermogen om samen te kunnen werken. Veel scholen zijn daarom bezig hun onderwijs anders vorm te geven om meer tegemoet te komen aan de ontwikkelingsbehoeften van de (jonge) mens.

Deze visie en uitgangspunten zijn uitgewerkt vanuit het essentieel leren, de basis van het werkconcept, met de daarbij behorende Essenties. Iedere school gaat daarbij uit van de Essenties die passen! Een paar voorbeelden:

 

Werken met 5 samenhangende visies op leren die elkaar versterken

Challenge Based Leren

Leren doe je door je tanden in echte en uitdagende vraagstukken te zetten.
We leren door Challenges; aansprekende, concrete uitdagingen of belangrijke kwesties die leerlingen meestal samen en met behulp van een specifieke werkwijze te lijf gaan. Er wordt een beroep gedaan op sleutelvaardigheden, kennis, waarden en attituden die vooraf zijn vastgesteld en waarop bij de afronding en presentatie wordt gereflecteerd en geëvalueerd. Kenmerkend is dat er steeds meerdere oplossingen mogelijk zijn, relaties worden gelegd en gebruik wordt gemaakt van ICT .

Doel- en Resultaat gericht Leren

Leren doe je door (persoonlijke) doelen in te zetten voor de beste resultaten met de hoogste kwaliteit, gerelateerd aan de landelijke standaarden.
We leren doel- en resultaatgericht als we de verwachte of gewenste prestaties concreet, meetbaar, maar ook acceptabel en realistisch beschrijven.

Leren in een leercultuur

Leren van en met elkaar, groeien en samenwerken met de bedoeling jezelf, de ander en de groep op een hoger plan te brengen.
We leren als ieder actief betrokken is dat dit ook ten goede komt aan de anderen en waarbij ieder een eigen inbreng heeft. Dit leren is mogelijk in een veilig leerklimaat dat gebaseerd is op respect en vertrouwen.

Ervarings- en Toegepast Leren

Leren doe je door ervaringen op te doen, te reflecteren, feedback te ontvangen en je leerpunten ook op andere terreinen toe te passen.
We leren omdat het leerproces wordt gestuurd door de eigen wil, de persoonlijke betrokkenheid en de mate van welbevinden. De rol van de leraar daarbij is zich in te stellen op de ervaring, de beleving en de gevoelens van de leerling en zijn handelen daarop af te stemmen. De leraar coacht als het ware de leerling door zijn ervaringen heen.

Leren door verbindingen

Leren doe je door in verbinding te zijn met anderen en met inzet van hulpmiddelen van de 21e eeuw. We leren door een uitgebalanceerde sociaal-emotionele ontwikkeling op basis waarvan het mogelijk is om in contact te komen, interactief te zijn en relaties aan te gaan. De ICT-hulpmiddelen van de 21e eeuw worden daarbij ingezet.
 

Wat leerlingen doen en laten zien !

Zij zijn betrokken, gemotiveerd, respectvol ,onderzoekend, enthousiast.
Zij evalueren en reflecteren op gedrag en werk.
Zij laten zien wat ze geleerd hebben.
Zij ontwikkelen goed burgerschap.

Wat leraren doen en laten zien !

Zij hebben een voorbeeldrol, zijn coach en ondersteunen het leerproces.
Zij ontwerpen , samen met leerlingen, het leerproces.
Zij gaan uit van doelgericht leren die de groepscultuur aanstuurt.
Zij zijn betrokken, gemotiveerd, respectvol, enthousiast en in dialoog met de leerlingen.

Wat de groep doet en laat zien !

Er wordt in teams gewerkt. Er worden vraagstukken creatief opgelost.
Er is een systematische evaluatie en reflectie op wat wordt gedaan en wat wordt geleerd.
Er is een focus gericht op kwaliteit.
Er is een gedeelde verantwoordelijkheid en eigenaarschap van het gezamenlijk leren en van de klasgemeenschap.
 

Wat zie je als je in een school loopt?

 

Sleutelvaardigheden

Praten

• praten met veel verschillende mensen
• luisteren naar andere mensen en ze begrijpen
• zeggen wat goed is en wat nog beter kan als we met elkaar praten
•op veel manieren laten zien en wat we horen wat je denkt

 

Onderzoeken

• ontdekken en onderzoeken
• onderzoeksvragen stellen
• uitleg geven over onze ontdekkingen
• informatie verzamelen en ordenen
• nadenken over hoe we het onderzoek nog beter kunnen maken

 

Oplossen
• praten over waarom dingen gebeuren
• een ander idee of andere oplossing proberen
• vragen stellen en beantwoorden
• eigen voorkennis gebruiken
• bedenken hoe we een probleem gaan oplossen en uitleggen hoe we dat gedaan hebben
• voorstellen wat er zou kunnen gebeuren
• iets leren, ook als het probleem niet opgelost wordt

 

Opzoeken

• eigen ervaringen en kennis gebruiken
• praten over de informatie en hoe en waar we die   gevonden hebben
• gebruik maken van verschillende ict- / informatiebronnen
• informatie naar waarde inschatten, ordenen en vergelijken
• informatie vastleggen
• met hulp onze informatie te vergelijken
• doelgericht zoeken

 

 

Samen

• spelen en werken met andere
• actief meedoen met je groep
• je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn
• praten over hoe iets voor jou en een ander voelt
• verdelen van rollen en taken en een planing maken
• eerst (na)denken dan doen
• zien dat er problemen zijn en deze oplossen

 

Ik

• begrijpen waarom we leren
• het werken beoordelen met kwaliteitskenmerken
• denken en praten over je hoe je je werk beter kan maken
•denken en praten over de manier waarop je leert en hoe je die beter kan maken
• te praten over dingen die we nu wel kunnen en eerst niet
• leren om vol te houden

 

 

Maken

• onze fantasie gebruiken om nieuwe ideeën te bedenken
• ontdekken en experimenteren
• verbande en overeenkomsten zoeken
• doorzetten als het tegen zit
• doorvragen
• open staan voor nieuwe dingen

 

 

Denken

• uitleggen of je ergens mee eens of oneens bent
• voorspellen wat er kan gebeuren
• uitleggen wat je gedaan hebt en hoe en waarom
• woorden gebruiken als: "zou kunnen", "zelfs", "misschien", en "stel je voor"