Optimus scholen

Basisschool Het Telraam - Oeffelt

Jaarplan

Jaarplan 2021-2022    

Vanuit het schoolplan zijn acht missies geformuleerd met ambities voor de periode van 2019-2023. Afgelopen twee schooljaren hebben we aan deze ambities gewerkt, de opbrengsten staan beschreven in de bijbehorende jaarverslagen. Het jaarplan 2021-2022 sluit aan bij de schoolontwikkeling die we al doorgemaakt hebben. Deze ontwikkelingen willen we borgen en versterken.

Met het team hebben we op basis van reflectie gekozen voor vijf hoofdontwikkelonderwerpen waarop we focussen, onze speerpunten. In augustus 2021 starten we met een nieuwe organisatiestructuur die aansluit bij onze ‘Lerende organisatie’ waarin we leren van en met elkaar vanuit positieve autonomie. We maken gebruik van kennis, kwaliteiten en ambities van individuele medewerkers en versterken dit met de kracht van het team. Voor elk speerpunt is een (specialistische) leerkracht de kartrekker, die samen met de intern begeleider en schoolleider verantwoordelijkheid draagt voor het proces en de opbrengsten. We gaan hiervoor werken met ambitiekaarten.

In het jaarplan 2021-2022 is de inzet van de NPO middelen verbonden met onze speerpunten. De codes die verwijzen naar de interventies uit de NPO-menukaart zijn verwerkt in een excelbestand ter financiële verantwoording van de inzet van deze middelen. De inzet is gericht op het wegwerken van eventuele achterstanden, het professionaliseren van leerkrachten en het ruimte maken hiervoor. We richten de inzet van de NPO middelen zo in, dat we tevens ons onderwijsaanbod verrijken en werken aan de persoonlijke ontwikkeling en talenten van leerlingen. We wensen een schooljaar met onderwijs op school en hebben er zin in om onze ambities te realiseren!

Het team van basisschool Het Telraam.