Basisschool Het Telraam - Oeffelt

Ouderraad - OR


‘Stichting Ouderraad Het Telraam’ bestaat uit een dagelijks bestuur (voorzitter, penningmeester(s) en secretaris) en leden (ongeveer 10-12 ouders) en heeft als doel om de samenwerking tussen ouders onderling en tussen ouders en de school te vergroten. De Ouderraad organiseert daartoe jaarlijks, in samenwerking met het team, diverse activiteiten voor de leerlingen van onze school. U kunt bijvoorbeeld denken aan de Kinderboekenweek, de Sinterklaasviering, de Kerstviering, de Carnavalsmiddag, de Koningsspelen, het kleuterfeest van groep 1-2 en de schoolreis voor de groepen 3-8. Daarnaast kunnen er bijvoorbeeld ook thema-avonden in overleg met het team worden georganiseerd. 

Vanuit de OR worden tevens alle klassen voorzien van een klassenouder. De klassenouder is zowel het eerste aanspreekpunt voor de leerkracht als een aanspreekpunt voor ouders/verzorgers in geval van bijvoorbeeld feestelijke activiteiten. De klassenouder helpt bij het opzetten en organiseren van activiteiten voor de groep en ondersteunt hierbij de leerkracht. Denk bijvoorbeeld aan een schoolontbijt, excursies, uitstapjes, een verjaardag of afscheid van de leerkracht. Sinds de komst van Parro wordt al veel gebruik gemaakt van deze app om de ouders te benaderen, maar het blijft altijd prettig een vast aanspreekpunt te hebben. De klassenouder betrekt ook nieuwe ouders bij de school en de groep. De klassenouder neemt bijvoorbeeld het initiatief als er zich een speciale gelegenheid voordoet. Wanneer hiervoor een bijdrage wordt gevraagd, in de vorm van een knutselwerk of geldbedrag, is deze altijd vrijwillig en vrijblijvend. Richtlijn vanuit school is, dat een eventuele financiële bijdrage maximaal 1 euro per kind bedraagt.

                           

De hierboven genoemde ‘grote’ activiteiten (Sinterklaas, Kerst, schoolreis) worden bekostigd uit de vrijwillige ouderbijdrage die jaarlijks van alle ouders wordt gevraagd. Bij het intakegesprek van uw kind (voordat het op school begint) krijgt u daarover nadere informatie en een verzoek om de ouderbijdrage (automatisch) te betalen. Wij verzoeken u vriendelijk deze bijdrage echt te betalen, omdat anders de organisatie van activiteiten voor de kinderen in het gedrang zou kunnen komen. Mocht dat voor u financieel niet haalbaar zijn, dan kunt u informeren bij de gemeente Boxmeer of deze voor u de ouderbijdrage kunnen bekostigen.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de ouderraad via het volgende emailadres: or.hettelraam@optimusonderwijs.nl