Basisschool Het Telraam - Oeffelt

Medezeggenschapsraad - MR

 

Wat doet de MR?

De MR vertegenwoordigt personeelsleden, ouders en leerlingen en behartigt hun belangen. De MR van Het Telraam bestaat uit een kernteam van twee leerkrachten en twee ouders en praat, denkt en beslist mee met de schoolleiding over de inhoud en de uitvoering van het onderwijs op onze school. Ze levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs. Dit kan gaan over bijvoorbeeld schooltijden, vakanties, lesmethodes, ouderbijdrage, onderwijskundig beleid, begroting, personeelsformatie, huisvesting, veiligheid of schoolplan.

De schoolleiding moet ieder belangrijk besluit over schoolse zaken voorleggen aan de MR. Daarnaast heeft de MR ook het recht om de schoolleiding ongevraagd advies te geven. De MR heeft in bovengenoemde zaken instemmingsrecht en adviesrecht.

Sinds schooljaar 2020-2021 wil de MR de ouderbetrokkenheid op het niveau van de MR vergroten. Input van ouders wordt gewaardeerd. Per schooljaar wil de MR twee vergaderingen verzorgen, waarbij een ouder uit de onderbouw, middenbouw en bovenbouw aansluit en mee kan praten over de agendapunten. Er worden tijdens die vergadering niet over punten gesproken waarbij instemming nodig is.